The Kirov Region

"EconomStroy" Company”, LLC
3/1, ul. Bazovaya, Kirov
Kirov Region, 610000
tel.: (8332) 755-345, 345-333
website: http://stroy-43.ru/
e-mail: stroy-43@mail.ru